Algemeen voorwaarden:

Algemene voorwaarden Conferentiezaal.nl

 

1.  Auteursrecht en definitie.

1.1 De hierna vermelde site: www.conferentiezaal.nl heeft de kwaliteit van auteursrechtelijke bescherming en derhalve gaan de intellectuele rechten van  het uitoefenen van die onvervreemdbare eigendom op geen enkele wijze over op de bezoeker van de site, nu de eigendom onvervreemdbaar is.1.2 Ten deze wordt de eigenaar van de site omschreven als de gebruiker en de bezoeker c.q. contractant wordt aangewezen als de wederpartij van de site www.conferentiezaal.nl.

 

2.  Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden, zomede mogelijke aanvullende voorwaarden, zijn toepasselijk op alle betalingsbedingen betreffende www.conferentiezaal.nl, tenzij specifieke en afwijkende bedingen zijn opgenomen en erkend door de gebruiker. 2.2 Een beroep van de wederpartij op eigen algemene voorwaarden wordt in beginsel niet aanvaard door de gebruiker. 2.3 Een exemplaar der algemene voorwaarden is te allen tijde zonder kosten op aanvraag  te verkrijgen van de gebruiker. 2.4 Schriftelijke afwijkingen van de onderhavige voorwaarden van gebruiker kunnen slechts erkenning vinden in het geval, dat de gebruiker de zodanige afwijking(en) schriftelijk aanvaardt. 2.5 Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders vermeld. 2.6 Prijsvermeldingen op de site van gebruiker zomede folders en advertenties van gebruiker kunnen niet worden aangemerkt als een offerte.

 

3.  Garantiebepalingen, Reclames

3.1 Na het verstrijken van een acht-dagen termijn en bij het achterwege blijven van enig schriftelijk bezwaar, ontstaat zonder nadere aanzegging de betalingsverplichting aan de zijde der wederpartij. 3.2 garantiebepalingen kunnen ten deze niet worden ingeroepen in de gevallen van overmacht en omstandigheden, waarvan het risico door de wederpartij - met uitsluiting van gebruiker - wordt gedragen.

 

4.  Aansprakelijkheid en Vrijwaring

4.1 De site van gebruiker is zorgvuldig samengesteld en wordt nauwkeurig bijgewerkt, doch de geboden informatie heeft niet de pretentie van volledigheid, zowel in uitdrukking als in aanduiding . 4.2 Gebruiker aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid en/of onjuistheden. De wederpartij vrijwaart gebruiker onvoorwaardelijk en voor het geheel van de informatie op de website. 4.3 Het is de bezoeker c.q. de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan samengestelde paginas  HTML code / META tags geheel of gedeeltelijk te dupliceren dan wel te verspreiden en in het geval van schending zal gebruiker terstond de nodige corrigerende maatregelen aanwenden. 4.4.Op uw uitdrukkelijk verzoek verwijderen wij uw vermelding. 4.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor onjuistheden dan wel onvolledigheden of omissies, aangezien de vermelde data en gegevens door de contractanten zelf worden bijgehouden. 4.6 De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden c.q. geclaimde schade van derden en aldus vrijwaart de wederpartij c.q. bezoeker de gebruiker volledig voor alle en elke schadepost, welke mocht worden ingebracht dan wel gesteld zijdens derden. 4.7 Indien evenwel een aansprakelijkheid ten laste van gebruiker zou zijn ontstaan, vrijwaart de wederpartij c.q. bezoeker de gebruiker ter zake daarvan, doch niet voor het bedrag ten hoogte van het abonnementsbedrag.

5.  Prijzen en Betaling

5.1 Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend, behoudens anders aangegeven. 5.2 De factuur van gebruiker dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders werd overeengekomen. 5.3 Bij niet-voldoening aan de betalingsverplichting acht gebruiker zich vrij vertragingsrente te berekenen en invorderingsmaatregelen te (doen) nemen en de wederpartij zal daarvan vraf mededeling ontvangen. Niettemin zal een bedrag van ten minste  125  in rekening worden gebracht ten titel van  voorschot op buiten-gerechtelijke invorderingskosten, waaronder mogelijke advocaten- en deurwaarderskosten alsmede griffierecht. 5.4 In het geval van niet-tijdige betaling behoudt gebruiker zich het recht voor haar (nog) te verlenen prestatie op te schorten dan wel de gesloten overeenkomst voor ( het overige ) ontbonden te verklaren op grond van toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de wederpartij.

 

6.  Deponering, domiciliekeuze en rechtskeuze

6.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum. 6.2 Gebruiker kiest domicilie bij de Kamer van Koophandel te Hilversum. 6.3 Gebruiker kiest voor de toepassing van Nederlands recht in alle geschillen, welke zouden voortvloeien naar aanleiding van de onderwerpelijke Algemene Voorwaarden, doch slechts in het geval van een geschil met Nederlandse of Belgische wederpartij. Met een wederpartij van andere, dat is niet-Nederlands en niet-Belgisch nationaliteit, of vestiging kiest gebruiker voor toepassing van het Weens Koopverdrag. 1980. 6.4  In alle gevallen van gerechtelijke procedure kiest gebruiker voor de beslissing van de Rechtbank in het arrondissement te Amsterdam. (uitgave  11/2005).


downloaden in pdfcontactgegevens:

Conferentiezaal.nl
Erik Siebbeles
Larenseweg 164
1223 AA Hilversum
fax. 084-8721802
e-mail: info@conferentiezaal.nl
www:  www.conferentiezaal.nl
KvK: 32083242